dot
bullet***แสวงบุญ-อินเดียตอน1
bulletแสวงบุญ-อินเดียตอน 2
bulletโปรแกรมแสวงบุญ-พม่า
bulletโปรแกรมแสวงบุญ-ศรีลังกา
bulletรายการ-แสวงบุญ-วัดต่างๆ ๒๕๕๕
bulletข่าวสารจากอินเดีย
bullet*พุทธรัฐ ทีวี
bulletสารคดี ตามรอยพระศาสดาฯ
bulletพุทธรัฐ กับคุณประเสริฐ นุชโต
dot
รายการแสวงบุญ
dot
bullet**พระครูถาวรกิจจารักษ์/เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
bulletวัดศรีสุดาราวรวิหาร/พระครูปลัดอารยเดช
bulletวัดป่าพุทธคยา/รัฐพิหาร-อินเดีย
bulletพุทธอุทยานมาฆบูชานุสรณ์โดย พระราชพิพัฒน์โกศล-เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อเขต๒-เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
dot
สุขภาพจิตและกายดีไม่มีขาย
dot
bulletชีวจิต-ชีวิตเลือกได้
bulletชมรมอยู่100ปี ชีวีมีสุข
bulletพุทธ ชยันตี ๒๖๐๐ปี
bulletมาราธอนเพื่อสันติภาพ
bulletเขมร-นครวัต-นครทม
bulletจิตยั่งรู้ โดย. อ.บัวแก้ว
bulletคำบูชาสังเวชนียสถาน ๔ตำบล
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาที่ ๖๓
bulletพุทธรัฐ-ถาม-ตอบ
dot
พุทธคยา
dot
bulletแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
bulletธรรมกู้ชาติ-ตอนออกกำลังกาย
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletBuddha Jayanti 2600 tv
bulletDr.Ambedkar.Buddha Jayanti
bulletworldwideiptv.tv
dot
พระฉัพพรรณรังสี
dot
bulletพระฉัพพรรณรังสี
bulletพุทธรัฐอคาเดมี
bulletสามเณร ๓ ขวบอ.สว่างแดนดินTV
bulletไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้า ท.พ.สม สุจิรา TV
bulletพุทธรัฐ กับ ทักษิณTV
bulletพุทธรัฐ กับ หนูดี (วนิษา) เรช
bulletแก้ความเครียดด้วยสมาธิ
bulletบวชที่บ้าน
bulletพุทธบริษัท - โดยคุญประเสริฐ นุชโต


 

F


โปรแกรมแสวงบุญ-พม่า

      

                    ธรรมยาตรา-จาริกแสวงบุญของพุทธศาสนิกฯสู่ สหภาพพม่าฯ

วันแรก กรุงเทพ- ย่างกุ้ง
  
 ๑๔.๓๐ น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ ๔
   (ทางเข้าประตู ๒สายการบินแอร์เอเซีย แถวที่  E)
๑๖.๕๐  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป ย่างกุ้งโดยเที่ยวที่  FD 3772
๑๗.๓๕  ถึงสนามบินกาลาดอน (เมืองย่างกุ้งประเทศพม่าฯเวลา ๓๐ นาทีช้ากว่าไทย)
-รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตราคาร BKK
พักที่โรงแรม /Chartrium หรือ เทียบเท่า
วัที่สอง    ย่างกุ้ง  -  หงสาวดี  -  พระธาตุอินทร์แขวน
๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม( เตรียมสัมภาระสำหรับ ๑คืน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
1-นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุน ปางประทับนั่ง โดยรอบทั้ง สี่๔ ทิศ/พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ๑/...พระพุทธเจ้า...โกนาคมโน.. ทิศใต้๑/...พระพุทธเจ้า...กกุสันโธ.. ทิสตะวันออก๑/...พระพุทธเจ้า...มหากัสสะปะ..ทิตตะวันตก   สร้างโดย.. ๔ สี่สาว พี่น้อง อุทิศตนให้กับพระพุทธสาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะบุรุษเพศ/จากนั้นเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติธรรมและตักบาตอุทิศส่วนกุศลฯ
-บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร2/-นมัสการพระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตาเป็นพระเจดีย์คู่เมืองหงสาวดี-/สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง-บรรจุเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า-เป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกศึกของบุรพกษัตริย์ สมัยโบราณกาล-กษัตริย์มอญ หรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย-/เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง
สุพรรณกัลยา ประทับอยู่หงสาวดี ก็เสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ณ จุดอธิฐานศักดิ์สิทธิ์-เดินทางสู่ คินปุนแคมป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว ) ประมาณ ๓ ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนรภโดยสารท้องถิ่น ขึ้นเข าโจ้เที่ยว  ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้าวทางเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวนเปลี่ยนเป็นเสลี่ยง ไช้ ๔ คนหามหน้า๒ หลัง ๒/
 -เดินทางถึงที่พักโรงแรมโจ้ทีโย ชมทัศนียภาพที่งดงามมาก/ทิวเขารอบๆ
๑๘.๓๐ อาหหหารเย็นที่โรงแรม
๑๙.๓๐ (ชุดขาว) ทำวัตเย็นพร้อมกันที่ศาลาสวดมนต์หน้าพระธาตุอินทร์แขวน (สวดพุทธชัยมงคลคาถา/ชัยปริตรเสร็จแล้วฟังธรรม” พุทธดุษฎี”จากพระราชพิพัฒน์โกศลหน้าพพระธาตุอินทร์แขวน) นั่งสมาธิตามอัทธยาศัย (ผู้ที่จะ-เจริญภาวนาเป็นเวลานานสิ่งสำคัญคือ-๑/ อาสนะหนาหน่อยสำหรับรองนั่ง-๒/ผ้าพันคอเพราะอากาศเย็น-๓/หมวกไหมพรหม)
 
วันที่สาม      พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี –ย่างกุ้ง
๐๕.๐๐ ตื่นนอน
๐๕.๓๐ เดินออกจากที่พักไปที่พระธาตุอินทร์แขวน
๐๖.๐๐ ถวายข้าวพระพุทธต่อหน้าพระธาตุฯที่จัดเตียม
-สวดมนต์ทำวัตเช้าพร้อมกันฯที่พระธาตุอินทร์แขวน
-อาหารเช้า ณ โรงแรม ที่พัก
--เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ประมาณ ๒ ชั่วโมง/
--บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 -ชมพระพุทธไสยาสน์เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดของพม่า
--ชมพระราชวังบุเรงนอง-ท้องพระโรงบริเวณที่เคยเป็นพระตำหนักพระนางสุพรรณกัลยา/ขุดค้นและบูรณสันนิษฐานว่าเป็นพระราชวังของพระเจ้าหงษาวดีบุเรงนองฯ
 -เข้าเช็กอินที่โรงแรม-อาบน้ำเปลี่นเครื่องแต่งกายเพื่อเข้านมัสการมหาเจดีย์ฯ
 ๑๗.๐๐ น.ออกจากโรงแรม(ชุดขาว) เดินทางสู่มหาเจดีย์ชเวดากอง/ชมความยิ่งใหญ่ที่สำคัญสุดทางพระพุทธศาสนา/ทำวัตเย็นที่ศาลาทางเข้าขวามือ (สวดชัยปริตร-พุทธชัยคาถา) สักการะพระประจำวันเกิด/บูชา-นมัสการ รอบมหาเจดีย์
๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่า ณ ภัตตาคารลอยน้ำการะเวก บนทะเลสาบหลวง/ชมวิวทิวทัศน์มหาเจดีย์ชเวดากอง
พักที่โรงแรม Chatium หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่    /  ๒๕๕๕  ย่างกุง-กรุงเทพมหานคร ฯ
   -อาหารเช้าที่โรงแรม
-นมัสการพระพุทธไสยาสน์วัดเจ้าทัตจี(พระนอนตาหวาน) ชึงมีอายุเก่าแก่กว่า ๑๐๐๐ ปี
-เดินทางไปเมืองสิเรียม-ชมเมืองท่าของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้ง
-ชมเจดีย์กลางน้ำ...หรือเรียกว่า.พระเจดีย์เยเลพญา-เจดีย์  โบตาทาวน์
สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่มหาเจดีย์ชเวดากอง-นมัสการโบโบยี หรือ..เทพทันใจ..เทพพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพระพม่าและชาวไทย
-อาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
-ช็อปปิ้งของฝากราคาถูก
๑๘.๐๕ น.  เดินทางออกจากสนามบินพม่าโดยสายการบินพม่า  FD 3773
๑๙.๕๐ น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ    ค่าใช้จ่าย   คนละ     ๒๐, ๙๐๐ บาท (หนึ่งหมืนหกพันบาทแปดร้อย)
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล*การเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า 900 บาท
- ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว
- ค่าที่พัก 3 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
-ค่าสัมภาระในการเดินทาง ๑๕ กิโลกัรมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าเสลี่ยงนำท่านขึ้นสู่ พระธาตุอินทร์แขวน (ท่านละ 20 US$)
- ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)                     เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า:
1. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง ที่มีหน้าว่าง และอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. รายละเอียดอาชีพ และที่อยู่ของผู้เดินทาง
สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดลำลอง กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ปากกา ร่ม
การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ พร้อมหนังสือเดินทางและรูปถ่าย ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

   หมายเหตุ:
1. บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัด 
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท Affiliate WorldWide Asia Co Ltdเลขที่ 25 นาคนิวาส ซอย 21, ลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ.10230

Tel. 02-9812559 , 091-231-1722 E-mail: info@buddharath.com