dot
bullet***แสวงบุญ-อินเดียตอน1
bulletแสวงบุญ-อินเดียตอน 2
bulletโปรแกรมแสวงบุญ-พม่า
bulletโปรแกรมแสวงบุญ-ศรีลังกา
bulletรายการ-แสวงบุญ-วัดต่างๆ ๒๕๕๕
bulletข่าวสารจากอินเดีย
bullet*พุทธรัฐ ทีวี
bulletสารคดี ตามรอยพระศาสดาฯ
bulletพุทธรัฐ กับคุณประเสริฐ นุชโต
dot
รายการแสวงบุญ
dot
bullet**พระครูถาวรกิจจารักษ์/เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
bulletวัดศรีสุดาราวรวิหาร/พระครูปลัดอารยเดช
bulletวัดป่าพุทธคยา/รัฐพิหาร-อินเดีย
bulletพุทธอุทยานมาฆบูชานุสรณ์โดย พระราชพิพัฒน์โกศล-เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อเขต๒-เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
dot
สุขภาพจิตและกายดีไม่มีขาย
dot
bulletชีวจิต-ชีวิตเลือกได้
bulletชมรมอยู่100ปี ชีวีมีสุข
bulletพุทธ ชยันตี ๒๖๐๐ปี
bulletมาราธอนเพื่อสันติภาพ
bulletเขมร-นครวัต-นครทม
bulletจิตยั่งรู้ โดย. อ.บัวแก้ว
bulletคำบูชาสังเวชนียสถาน ๔ตำบล
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาที่ ๖๓
bulletพุทธรัฐ-ถาม-ตอบ
dot
พุทธคยา
dot
bulletแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
bulletธรรมกู้ชาติ-ตอนออกกำลังกาย
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletBuddha Jayanti 2600 tv
bulletDr.Ambedkar.Buddha Jayanti
bulletworldwideiptv.tv
dot
พระฉัพพรรณรังสี
dot
bulletพระฉัพพรรณรังสี
bulletพุทธรัฐอคาเดมี
bulletสามเณร ๓ ขวบอ.สว่างแดนดินTV
bulletไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้า ท.พ.สม สุจิรา TV
bulletพุทธรัฐ กับ ทักษิณTV
bulletพุทธรัฐ กับ หนูดี (วนิษา) เรช
bulletแก้ความเครียดด้วยสมาธิ
bulletบวชที่บ้าน
bulletพุทธบริษัท - โดยคุญประเสริฐ นุชโต


 

F


แสวงบุญ-อินเดียตอน 2

 

                                     

โปรแกรมอินเดีย ๒ ท่านสามารถเลือกตามความเหมาะสมและสถานภาพต้วเอง

                                                    

                                               ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พุทธคยา ราชคฤห์
โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวันที่ 2-10 ตุลาคม 2555 ( พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว)
2 ตุลาคม 2555
วันแรก : กรุงเทพฯ – เดลลี –อัครเชอดาม- ปัตนะ D=Dinner AI333 08.55-11.55 น.
06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ AIR INDIA แถว 16-20 เจ้าหน้าที่สวอนทราเวลคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง 15 กก./ท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ใบ )
08.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIA เที่ยวบินที่ AI333 08.55-11.55 น. 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน
11.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินิวเดลลี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม วัดอัครชาดาม Akshadham ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดู ที่มีขนาด
ใหญ่สร้างขึ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผู้นำนิกาย Swamnarayanของศาสนาฮินดู เป็นศูนย์
รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดียและมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับมายังสนามบิน เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองปัตนะโดยเที่ยวบินที่ AI415 18.05-19.40 น. DEL-PATNA
18.05 น. บินสู่เมืองปัตนะ โดยสายการบินแอร์อินเดีย AI415
19.40 น. ถึงเมืองปัตนะ ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย ( พัก Chanaka Hotel หรือเทียบเท่า)
3 ตุลาคม 2555
วันที่สอง : ปัตนะ- นาลันทา หลวงพ่อดำ - ราชคฤห์ –วัดเวฬุวัน- เขาคิชฌกูฏ -พุทธคยา - - BLD
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม / นำท่านเดินทางออกจาก เมืองปัตนะ หรือ เมืองปัฏนา (Patna) ในอดีตมีชื่อเรียก เช่น ปัตนะ ปาฏลีบุตร มคธ ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นพิหาร ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สาม ณ อโศการาม และที่นี้ยังเป็นสถานที่ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเดินทางไปยังนาลันทา
สาย นำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำซึ่งสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ นำท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลานะ และ ถ้ำสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ และนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ
เย็น นำท่านเดินทางมาถึงวัดไทยพุทธคยา รับประทานอาหารเย็น และเช็คอินเข้าพัก
(Taj Darbar hotel หรือเทียบเท่า)
4 ตุลาคม 2555
วันที่สาม : พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดไทย วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน บ้านนางสุชาดา BLD
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและนำท่าน นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย อายุกว่า 1,400 ปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม นำท่านชม วัดไทยพุทธคยา วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และชม บ้านนางสุชาดา
เย็น บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (Taj Darbar hotel หรือเทียบเท่า)
5 ตุลาคม 2555
วันที่สี่ : พุทธคยา- พาราณสี-สารนารถ-ธมเมกสถูป-ธัมราชิกสถูป BLD
เช้าตรู่ บริการอาหารเช้า/ หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก บริการอาหารกลางวันระหว่างทาง (จัดอาหารกล่อง) วันนี้เดินทางไกล ใช้เวลาเดินทาง5 ชั่วโมง ถึงแคว้นพาราณสี เดินทางเข้าสู่ เมืองสารนาท นำชมพิพิธภัณฑ์สารนาท นำท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ทำให้ปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมาบำเพ็ญตบะที่นี่ นำท่านชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน
เย็น บริการอาหารเย็น หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Ideal Tower hotel หรือเทียบเท่า)
6 ตุลาคม 2555
วันที่ห้า : พาราณสี - ลุมพินี สังเวชนียสถานลุมพินี เนปาล วัดไทยลุมพินี BLD
05.00 น. นำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่น้ำนี้ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ให้ทุกท่านได้ ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชม พิธีบูชาไฟ มหาศิวะราตรี และ การเผาศพ ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน รวมทั้งเป็นสถานที่คนนับล้านมุ่งหน้ามาเพื่อชมพิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ (พิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคาของศาสนาฮินดู) จากนั้นเดินทางกลับที่พัก บริการอาหารเช้าที่วัด / หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ลุมพินีวัน ในเขตประเทศเนปาล ผ่าน เมืองโครักข์ปูร์ เมืองพรมแดนของอินเดียเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ ของเนปาล สถานที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ
เที่ยง ถึง พรมแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านชม มหาสังฆารามอนุสรณ์ พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ มหาสังฆารามอนุสรณ์สวนลุมพินี ชม มายาเทวีวิหาร ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวี แกะสลักด้วยหินเป็นรูปพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนม และข้างหน้าเป็นรูปเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะกุมารกำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว ชม สระสรงสนานธารโบกขรณี ชม วัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์ สถานที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้สร้างไว้เป็นพุทธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตั้งแต่โบราณ ชม วัดไทยลุมพินี ซึ่งมีพระไทยจำพรรษาอยู่
เย็น บริการอาหารเย็น หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย Niravana Hotel

7 ตุลาคม 2555
วันที่หก : ลุมพินีวัน - กุสินารา มหาปรินิพพานสถูป มกุฎพันธเจดีย์ วัดไทยกุสินารา BLD
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 พุทธปรินิพพาน มหานครแห่งแคว้นมัลละ ผ่านชม เมืองเวสาลี เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งใน 16 แคว้นของชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, ไวสาลี และเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง รวมทั้งเป็นที่กำเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที่เป็นต้นกำเนิดของการทำน้ำมนต์ในพุทธศาสนา เนื่องจากได้เกิดทุพิกขภัยร้ายแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริย์ลิจฉวีจึงได้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง พระพุทธเจ้าจึงนำเหล่าพระภิกษุ 500 รูป เดินทางไปโปรดที่เมืองเวสาลีพร้อมทั้งได้มีการประพรมน้ำมนต์ทั่วทั้งเมือง เที่ยง บริการอาหารกลางวันระหว่างทาง (อาหารกล่อง) หลังอาหารนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ มหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่ เป็นพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้สาวกองค์สุดท้าย เป็นที่ตรัสเทศนาปัจฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคำสอนคือความไม่ประมาท นำท่านนมัสการ พุทธวิหารปรินิพพาน ซึ่งภายในพระวิหารเป็นปฏิมากรรมพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน เหมือนกับได้กราบนมัสการพระบรมศพของพระพุทธเจ้าจริงๆ ชม พราหมณ์เจดีย์ ซึ่งเป็นสถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ และนมัสการ มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เที่ยวชม วัดไทยกุสินารา
ค่ำ บริการอาหารเย็น หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย Imperial Hotel
8 ตุลาคม 2555
วันที่เจ็ด : กุสินารา – ปัตนะ –เดลลี –อัครา BLD ( AI408 Patna-Del 15.15-16.50 น.)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ วัดไทย /สาย เดินทางสู่เมืองปัตนะ เพื่อเตรียมบินสู่เดลลี
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ ( AI408 Patna-Del 15.15-16.50 น.)
16.00 น. ถึงกรุงเดลลี ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระก่อนออกจากสนามบินเพื่อเดินทางสู่เมืองอัครา อัครา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ / นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Yamuna View or Mansing Hotel
9 ตุลาคม 2555
วันที่เก้า : อัคราฟอร์ด – ทัชมาฮาล – เดลลี BLD
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวและหินทรายสีแดง ประดับ
ประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ต่อพระมเหสี มุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิด บุตรคนที่ 14 ภายในทัชมาฮาล เป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัสและกษัตริย์ซาจาร์ฮาลที่ สวยงามโดดเด่น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านชม อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้าง ขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสอง ชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ อาคารหิน ทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของ พระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมา ฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ นำท่านช้อปปิ้งของฝากจาก เมืองอัครา สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี
เย็น รับประทานอาหารเย็น / เข้าพัก ณ โรงแรม RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า
10 ตุลาคม 2555
วันที่เก้า : เดลลี – กรุงเทพฯ BL (AI332 13.40-19.35)
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม เมืองใหม่เดลลี ที่มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษและเมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสร้างเมืองที่อังกฤษได้สร้างและมีการวางผังเมืองที่ทันสมัย ผ่านชมที่ทำการของคณะรัฐมนตรี ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ผ่านชม ประตูชัย (INDIA GATE) ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองเดลลีของอังกฤษมาก่อน รัฐบาลอังกฤษสร้างอินเดียเกตขึ้นในปี 1931 เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอินเดียที่ผู้เสียชีวิตลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ก่อนนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
13.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองไทยโดยเที่ยวบินที่ AI332 13.40-19.35 น.
19.35 น. ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ** การแต่งกายควรเป็นชุดสีขาว หรือ ผ้าคลุมสีขาว
ผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่มีเตียง
ห้องพักคู่ท่านละ 49,900.-บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000.- บาท ไม่มีราคาเด็ก
- ไม่มีราคาเด็ก
-

• ค่าบริการนี้รวม 1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน AIR INDIA ตามโปรแกรมทัวร์ 4 ขา
2.ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว 8 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ห้องพักดีทุกโรงแรม
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ธรรมะวิทยากร
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยว (รอรับที่สนามบินเดลลี)
9.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถในอินเดีย
10.ค่าวีซ่า ท่านละ 3,200.-บาท
• ค่าบริการนี้ไม่รวม : ปัจจัยมอบให้วิทยากรท่านละ 300 บาท (หรือแล้วแต่จิตศรัทธา)
: ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 200 บาท
: ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
(ควรเตรียมชุดขาว หรือผ้าคลุมสีขาวไปด้วยครับ) ผ้าหรือแผ่นพลาสติกรองนั่งสำหรับการนั่ง
สวดมนต์ในแต่ละวัน,อาหารสำเร็จรูป ประเภทน้ำพริก มาม่ากึ่งสำเร็จรูป หมูแผ่น เพราะรสชาติ
อาหารในอินเดียอาจจะไม่คุ้นชินสำหรับท่าน,
(พกยาหม่องสำหรับแจก ดินสอและ ปากกา ไปด้วยนะครับ เด็กๆเยอะ)
• การสำรองที่นั่ง 1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
* การยกเลิก
1.หากไม่สามารถเดินทางได้กรุณาหาผู้เดินทางมาแทน เราจะทำการคืนมัดจำให้ครับ
การยื่นขอวีซ่าอินเดีย
๑.ต้องทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อย ( อายุหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า ๖ เดือน )
๒.เอกสารที่ต้องใช้

              

ผู้พร้อมด้วยศรัทธาอันถึงที่สุดแล้ว นี้คือเหตุผลประกอบการตัดสินใจ:

๑..ผู้ประสานงานที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้แสวงบุญชาวพุทธเป็นเวลานานและทำด้วยศรัทธาเป็นที่ตั้

๒..พระวิทยากรที่จะนำเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมสัมพุทธเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ยังมีพระชนอยู่

๓..

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท Affiliate WorldWide Asia Co Ltdเลขที่ 25 นาคนิวาส ซอย 21, ลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ.10230

Tel. 02-9812559 , 091-231-1722 E-mail: info@buddharath.com